Kilometerafgift

Fra 2025 skal lastbiler betale en kilometerbaseret vejafgift. Det har et flertal bestående af regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet besluttet.

Egentlig er idéen om en grønnere transportsektor jo ganske udmærket - Eller rettere sagt helt nødvendig!

Når regeringen indfører en afgift pr. kørt kilometer opnår man incitamenter til at udnytte kapaciteten optimalt, og producere varerne hvor de skal bruges. Og det giver jo alligevel god mening ud fra et bæredygtighedssynspunkt. Hvis man bruger en intelligent form for roadpricing, kan man samtidig regulere trængsel osv.

Kapacitetsudnyttelsen er jeg helt sikker på, at transportbranchen har styr på. Og de kan sagtens tage flere tons med og køre med længere vogntog. Det skal de bare have lov til først.

En af udfordringerne med afgiften er bare, at dels flytter man ikke bare en produktionsvirksomhed ude fra landet og ind i byen, og dels er det - lidt som med VE-anlæg - svært at få plads til en betonelementfabrik inde i København eller Århus, hvor man efterspørger produkterne.

Hvis vi skulle gøre noget som virkelig kommer den grønne omstilling af transportbranchen og klimaet til gode, skulle vi nok arbejde for at sikre reelle alternativer til de fossile brændstoffer. Indtil vi kan sikre stabile leverancer af vedvarende energi, sikre ladeinfrastruktur til lastbiler, eller sikre adgang til andre CO2-neutrale brændstoffer, bliver kilometerafgiften, eller en højere afgift på diesel - for den sags skyld - bare en ny skat som forringer konkurrenceevnen, skaber mere administration, rammer landdistrikterne, produktionsvirksomhederne og forbrugerne.

Derfor har vi også lokalt, måske endda i særlig grad i landdistrikterne, en øget interesse i at sætte fart på den vedvarende energiproduktion, og presse på for at få styr på energiinfrastrukturen, ladeinfrastrukturen, parkeringsregulativerne og alle de andre faktorer, der indgår i at få de fossile brændstoffer ud af transportbranchens køretøjer.

Når vi kan sikre dette, er jeg sikker på at omstillingen kommer af sig selv. Og jeg er også ret sikker på, at de fleste forbrugere ville mene, at det er bedre at betale ekstra for at få sine varer leveret af fossilfri køretøjer, end at betale ekstra for transport for at skaffe flere penge til statskassen.

Så lad os nu komme op på hesten og få skabt nogle ordentlige rammer, det er jo ikke nødvendigvis mangel på vilje der driver den grønne omstilling, eller mangel på samme. Det er jo mangel på reelle alternativer.

Forventningsafstemning til et sundt og værdigt seniorliv

Betingelserne for vores ældste medborgere har altid fyldt meget for os i Det Konservative Folkeparti. Når man har bidraget til velfærdssamfundet hele livet, bør man kunne forvente et anstændigt seniorliv. Særligt når Danmark har et af verdens højeste skattetryk. Desværre trækker demografien i den modsatte retning. Der bliver færre, der skal betale for flere. Samtidigt er det svært at rekruttere medarbejdere til den offentlige sektor, og området kæmper med et unaturligt højt sygefravær. Derfor har jeg forsøgt, at formulere et bud på fremtidens ældrepolitik.  

Måske skal vi prøve at tænke lidt anderledes, end vi tidligere har gjort i Syddjurs Kommune. Det er ikke nødvendigvis et succeskriterium for et godt seniorliv, at kommunen skal klare alt det praktiske, og skabe rammerne omkring borgerne.

Det er slet ikke sikkert at alle borgere har de samme forventninger, eller holdninger, til hvad et godt seniorliv er. Og det ville da også have været mærkeligt, at vi skulle blive mere og mere ens med alderen. Derfor skal vi have endnu større fokus på den enkelte borgers livskvalitet, ønsker og behov. Vi skal da støtte op om ældre medborgere, der ønsker at leve en sundt og aktivt liv, og give dem muligheden for udfoldelse og medbestemmelse.

Som 45årig har jeg sparet op til pension hele arbejdslivet, og arbejdsmarkedspensionen er da også blevet mainstream siden begyndelsen af 90’erne. I Adresseavisen kunne man læse at ATP´s Pension i tal 2023 konkluderer at kun 77,1% af pensionsudbetalingerne til borgerne i kommunen stammer fra ATP og folkepensionen. Resten er privat opsparing.

Derfor ville det også være rimeligt, at der var et langt større udbud af frit- og tilvalgsløsninger i Syddjurs Kommune. Vi har end ikke et friplejehjem endnu.

Vi skal derfor have større fokus på at skabe rammerne for et godt og meningsfyldt seniorliv, hvor der er plads til fællesskaber indenfor sundhed og trivsel, bofællesskaber, og ordninger hvor man kan vælge til og fra efter behov. Om det kan praktiseres gennem andelsforeninger, friplejehjem, private tilbud eller andet, er måske ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at der kommer nogle reelle alternativer til de kommunale tilbud.

Til gengæld er det vel også rimeligt at forvente, at de der har evnen også tager medansvar for eget liv, og bidrager en lille smule ekstra, når nu der bliver færre til at betale for flere i fremtiden. Uanset hvor uretfærdigt dette måtte synes, kunne alternativet jo ellers være, at hele gennemsnittet trækkes endnu længere ned. Det er et demografisk faktum, vi ikke kan løb fra, og jeg ønsker på ingen måde en forringelse af ældreområdet.

På den måde får vi også frigjort nogle ressourcer indenfor de kommunale tilbud, så de borgere der ikke har andre alternativer, kan forvente at blive serviceret ad den vej på en værdig og omsorgsfuld måde. Og som sidegevinst kunne kommunens hårdt trængte anlægsbudget blive aflastet en smule, samtidig med væksten i de kommunale kvadratmeter kunne flade lidt ud.

Herudover skal vi forsøge at styrke frivilligheden og hjælpe med at facilitere alt det gode frivillige arbejde som pågår ude i kommunen. Der kan måske skabes platforme for professionelle frivillige, som gerne vil bidrage med lidt ekstra, og måske kunne vi hjælpe med at få flere unge ind i de frivillige organisationer? Det er i hvert fald værd at overveje om der er et ekstra potentiale her, som blot skal hjælpes på vej.

Fra Connaisseurs og Les Beaux-Arts til brugtvognsforhandlere og brugskunst

Af Bjørn Jensen & Kasper Kolstrup Møller

Det kunne være en overskrift på den lokalpolitiske situation, indenfor kulturområdet – Hvis man tager Lars Norman Thomsens ord for pålydende i artiklen ”Brugtvognsforhandlerne i Syddjurs Byråd kan juble over bundlinjen”.

I artiklen fremgår det, at Aprilfestival 2023 kan have skæppet lidt i kassen. Selvom det ikke fremgår af artiklen, om den kunstneriske værdi herved reduceres, får man da klart det indtryk, at der muligvis kunne ligge kommercielle intentioner bag arrangementet fra byrådets side. Det tror vi ingenlunde er tilfældet.

Vi har haft de reneste intentioner om en festival, som skulle give vores børn og unge, i Syddjurs Kommune, en positiv, æstetisk, dannende og fællesskabsskabende oplevelse indenfor scenekunst. Og det tror vi faktisk er lykkedes!

Da vi traf beslutningen, vidste vi faktisk kun, hvad kommunekassen skulle punge ud for arrangementet. At vi så tilsyneladende kan tjene penge på arrangementet, er da alle tiders argument til de beslutningstagere der ikke er åbenbaret med kunstnerisk eller kulturel interesse.

Hvis vi selv indimellem kommer til at blande erhvervspolitik og kulturpolitik sammen, så er der faktisk en rigtig god grund til det. De to politikområder hænger uløseligt sammen, og måske endda i særlig grad i Syddjurs Kommune, hvor turisme og kultur spiller en markant rolle i dagligdagen. Både i vores identitet men også på den økonomiske front. Vi er en turisme- og kulturkommune med anerkendte turismevirksomheder, museer, kulturinstitutioner, hoteller, restauranter, festivaler og så videre. Og turisme og kultur understøtter hinanden! Den påstand fremføres bl.a. af Dansk Industri som, i en analyse, konstaterer at kulturerhvervene genererer en værdiskabelse til samfundsøkonomien på 22mia. kr. og 36.000 jobs. Hertil kommer den afledte effekt som genereres i andre erhverv som hoteller, restauranter, dagligvarebutikker, transportvirksomheder, cafeer mv. Det er sød musik i konservative ører!

Derfor glæder vi os også over, at der bliver arbejdet på fremtidige kultur- og turismeprojekter, som for eksempel at bygge nyt stort kulturhus i Hornslet, eller udlægge et stort område ved Nimtofte som turismeområde. Det kan være med til at sikre vores fælles fremtid, hvor vi er sammen om det gode liv.

Kan vi så ikke bare slå erhvervspuljen og kulturpuljen sammen? Nej, det ville være en dårlig idé. Selvom vi kan konstatere en afledt effekt af vores kunst og kultur, må vi aldrig fremme kunst og kultur med et kommercielt sigte. Vi skal netop sikre, at de børn der vokser op i Syddjurs Kommune oplever billedkunst, musik, scenekunst og andre kunstneriske og kulturelle elementer, af høj standard, som bidrag til deres almene dannelse. At kulturen så, langt hen ad vejen, også giver et positivt økonomiske afkast, kan måske blot være et incitament for tvivlerne til at springe med på vognen.      

Ældre

Lige nu kører debatten livligt om behandlingen af de ældre i Syddjurs Kommune.

Jeg tror, det er de færreste, der mener, vi skal forringe vilkårene - Tvært imod! Vores ældste medborgere, som ikke er i stand til at klare sig selv, skal have en værdig og “varm” behandling. Det er det mindste, de burde kunne forvente efter et langt arbejdsliv - i et land med et rekordhøjt skattetryk.

Det er dog de færreste, der kommer med et realistisk bud på, hvorfra pengene skal komme. Skal det gå ud over personalet i kommunen, dagplejerne, skolerne, infrastruktur eller kultur?

Jeg er af den klare opfattelse, vi skal fokusere på at tiltrække flere virksomheder - med flere arbejdspladser til følge - og borgere i den arbejdsdygtige alder. Hvis ikke vi virkelig kæmper den kamp nu, er jeg bange for den demografiske udvikling kommer til at ramme os i nær fremtid. Og så undgår vi desværre ikke at finde sparekniven frem - hvor lidt vi end ønsker det.

Derfor vil jeg arbejde for, vi skal fokusere på at tiltrække flere “medskatteydere” til kommunen, så vi kan sikre velfærden i fremtiden.

Affaldssortering

https://syddjurs.lokalavisen.dk/samfund/ECE13104917/reno-djurs-er-klar-med-fremtidens-affaldssortering/?fbclid=IwAR0IIB5s2hNye3hZFURR8VFOCAcnHvHcK6AhPP2lahTKWxz-77BHJFB9S_4Det er en win/win at sortere affaldet. Dels kommer det miljøet til gode, og dels kan det sælges til genanvendelse. Selve den praktiske del med indsamlingen i renovationsvogne er heller ingen forhindring, da der findes flere kamre inde i bilen. Jeg syntes bare det virker tosset at folk selv skal stå og sortere hjemme i køkkenet - og så pynter alle de mørke plasticcontainere da heller ingen steder. Jeg mener, man burde sortere affaldet centralt på sorteringsanlæg, så vi ikke skal til at svine boligområderne til med renovationscontainere og sætte vores lid til at ALLE får sorteret rigtigt.